mavos
slogan

Opdrachtgevers

 

GMB Civiel B.V.

Tendercoördinatie/-management voor de tenders: Julianasluis (2012), Spaarndammertunnel (2012), Wilhelminakanaal bij Tilburg (2012) en Waterberging Volkerak-Zoommeer (2013/2014).

GMB Beheer B.V.

Opleidingscoördinator voor HBO en WO studenten (2012).
Coachingstrajecten op het gebied van persoonlijke effectiviteit (2012).
Programmaleider interne leergang voor middenkader (2013/2014).

Ondersteuning transitieproces afdeling HRM (2016/2017/2018). 

Lareco Nederland B.V.

Begeleiding Management Team in een veranderingstraject; teamsessies, individuele coachingsgesprekken (2012). Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerkingsverband met Syntact Management ontwikkeling.
Coachingstraject op het gebied van persoonlijke effectiviteit (2013).

Holkrint

Opstellen, organiseren en deels invulling geven aan intern opleidingsprogramma van GMB (2011/2012/2013).

WillemsUnie

(WillemsUnie is een samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort B.V., KWS Infra B.V., GMB Civiel B.V. en Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V.)

Coördinator beprijzing werkpakketten voor project ‘Omlegging van de Zuid-Willemsvaart’ (2012/2013).


Johan is binnen WillemsUnie actief geweest als coördinator beprijzing werkpakketten. In deze rol was hij verantwoordelijk om op basis van het door WillemsUnie uitgewerkte ontwerp een realistisch budget te (laten) bepalen voor de daadwerkelijke uitvoering van de diverse werkpakketten door de individuele combinanten. Een rol op het snijvlak van techniek, commercie, processen en mensen.

Ik heb Johan daarbij leren kennen als iemand die uitermate goed in staat is om resultaten te behalen door primair mensen met elkaar te verbinden. Mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en belangen weet Johan op een integere en open manier te motiveren, te begeleiden en samen te laten werken. Johan neemt hiervoor de nodige rust, vertrouwen en deskundigheid mee. Johan heeft een unieke combinatie van jarenlange inhoudelijke projectervaring én ervaring als coach, hij weet hierdoor als geen ander moeiteloos te schakelen tussen ‘inhoud’ en ‘relatie’.Vanwege deze kwaliteiten is Johan in staat gebleken om, ondersteund door een aantal collega’s, het gehele uitvoeringsbudget van WillemsUnie naar tevredenheid van alle betrokkenen, door te contracteren naar de uitvoerende combinanten.

Hermen Breunissen
Manager Projectbeheersing WillemsUnie

 

Eiland van Dordrecht

(Combinatie Eiland van Dordrecht is een samenwerkingsverband tussen Van Oord Nederland en GMB Civiel)

Technisch Management in de ontwerp- en uitvoeringsfase voor het project 'Dijkversterking Eiland van Dordrecht' (2014/2015/2016/2017).

Het project betreft het, in opdracht van Waterschap Hollandse Delta, versterken van de dijkvakken Wantijdijk/Zeedijk, Buitendijk, Wieldrechtse Zeedijk en de Rijksstraatweg binnen het Eiland van Dordrecht (totale lengte dijkvakken ± 11 kilometer).
De dijkvakken zijn in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van de Rijksoverheid versterkt.

Dijkversterking Gorinchem -Waardenburg (Graaf Reinaldalliantie)

Waterschap Rivierenland en de Combinatie Waalensemble (Heijmans, De Vries & van de Wiel, GMB en Royal HaskoningDHV) hebben in 2017 een alliantieovereenkomst gesloten en onder de naam Graaf Reinaldalliantie werken de partners samen aan de realisatie van het Project.

Verantwoordeliijk voor het HRM-beleid binnen de Alliantie gecombineerd met de technische functie Adviseur Realisatie (2018 tot heden).

Het project Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg is onderdeel van het Hoogwater-beschermingsprogramma, een programma waarin Rijk en Waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
Het dijktraject Gorinchem - Waardenburg is gelegen langs de noordkant van de Waal in het hart van de Tielerwaard, voor het grootste gedeelte in de provincie Gelderland in de gemeente West Betuwe en voor een klein gedeelte in de provincie Zuid-Holland in de gemeente Gorinchem. Het 23 kilometer lange traject loopt van de Dalemsewal in Gorinchem tot aan de kruising met de A2 bij Waardenburg.

Management Drives sessies

Het verzorgen van Management Drives sessie voor o.a. 

  • Projectteam AWP2.0 (2018);
  • Tenderteam Combinatie Hanzestad - Stadsdijken Zwolle (2018);
  • Projectteam Waterschap Brabantse Delta (2018);
  • Stuurgroep Waterschapswerken (2019);
  • Management Team BU Leefomgeving - TAUW BV (2019).